Styrelsen 2021-2023

Ledamot 2 år Jennie Rönnkvist vald till 2023
Ledamot 2 år Jennie Rönnkvist vald till 2023
Styrelseordförande 1 år, Maria Lemon vald till 2022
Styrelseordförande 1 år, Maria Lemon vald till 2022
Ledamot 2 år Karin Rönnkvist vald till 2023
Ledamot 2 år Karin Rönnkvist vald till 2023
Ledamot 2 år, Sara Svensson vald till 2023
Ledamot 2 år, Sara Svensson vald till 2023
Ledamot 2 år, Helena Andersson vald till 2023
Ledamot 2 år, Helena Andersson vald till 2023
Ledamot 2 år, Kassör Kerstin Lindgren vald till 2022
Ledamot 2 år, Kassör Kerstin Lindgren vald till 2022
Ledamot 2 år, Mathias Fridholm vald till 2023
Ledamot 2 år, Mathias Fridholm vald till 2023

1.1   Föreningen leds av en styrelse. Högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen har sitt säte i Timrå Kommun.

ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 4. Fråga om kallelse till mötet har skett i ordning.
 5. Fastställande av föredragningslistan.
 6. Föredragning av styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
 7. Föredragning av styrelsens förvaltning (verksamhetsberättelse) under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Behandling av förslag från styrelsen och motioner som kommit in i rätt tid.
 12. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
 13. Val av ordförande (1 år), ledamöter i styrelsen (2 år), revisor, valberedning.
 14. Övriga frågor (ej till beslut)
 15. Mötets avslutande

Dela den här sidan